cat_title01


icon_dl 下载本基金申请表
   
cat_pic
graphic01
 
援助项目 申请方法
啬色园灾危及紧急援助 申请必须经黄大仙民政事务处/社会福利署/志愿机构转介
啬色园残疾康复设施援助  
啬色园学生家庭紧急援助 申请经由啬色园属校推荐/黄大仙民政事务处转介
啬色园安老单位院友及会员紧急援助 申请经由啬色园属辖社会服务单位推荐/黄大仙民政事务处转介
啬色园院舍院友殓葬援助 申请经由啬色园属辖社会服务单位推荐
       
 「及早识别-儿童评估资助计划」      直接向啬色园紧急援助基金小组申请
 

cat_title02

查询基金详情,可以透过以下方法:
联络电话: 2277 4688
联络地址: 九龙黄大仙竹园邨二号 黄大仙祠悟道堂一楼
电邮留言: ssyef@siksikyuen.org.hk

     
  姓名
  电邮
  电话
  你从哪里得知
  你的留言